Menu

Producenci

Sklep czynny:

Poniedzia³ek-Pi±tek

9:00-17:00

Sobota

9:00-13:00

Niedziela

ZAMKNIÊTE

 


Mapka dojazdu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Karpiowate

Ojczyzna: Indie (Madras, Bengal).

 Morfologia: D³ugo¶æ do 5 cm. Cia³o ¿ó³toz³oci-ste, grzbiet oliwkowy. Wzd³u¿ ca³ego tu³owia biegnie 5 niebieskich pasów zachodz±cych na p³etwy. Samica silniej zbudowana, z bardziej wydatnym brzuchem, jest s³abiej ubarwiona. Na skutek mutacji krzy¿ówek uzyskano odmiany z d³ugimi p³etwami lub ró¿ni±ce siê ubarwieniem, np. danio lamparci - w miejscu pasów wystêpuj± liczne ciemne kropki.

 Hodowla: Akwarium ¶redniej wielko¶ci z wod± o pH ok. 7, temperaturze 22-28° C, choæ znosi obni¿ki temperatury do 16° C. Ryba stadna, ruchliwa i wszystko¿erna.

Rozmna¿anie: Akwarium ma³e - dla dwóch samców i samicy, wiêksze - dla tar³a grupowego. Dno zbiornika powinno byæ pokryte mchem wodnym. Woda o temperaturze 26° C i pH 7. Samica sk³ada oko³o 200 sztuk ikry, z której wylêga siê narybek miêdzy drugim a dziewi±tym dniem od momentu tar³a. Gdy ma³e rybki zaczn± p³ywaæ, nale¿y rozpocz±æ dokarmianie bardzo drobnym planktonem, pó¼niej coraz wiêkszym pokarmem zwierzêcym i drobnym suchym.

 

Danio têczowy

 

 


Ojczyzna: Birma, Indie Wschodnie, Syjam, P³w. Malajski.

 Morfologia: D³ugo¶æ do 6 cm. Cia³o zielonooliwkowe z po³yskiem per³owym. Grzbiet ciemniejszy, w kierunku ogona przechodzi w odcieñ wi¶niowy. Od po³owy tu³owia w stronê p³etwy ogonowej biegnie fioletowoniebieski pas. Samiec mniejszy i intensywniej ubarwiony ni¿ samica.

 Hodowla: Akwarium du¿e, dobrze o¶wietlone, z woln± przestrzeni± do p³ywania. Dobrze chowa siê w du¿ej gromadzie. Woda ¶rednio twarda o pH 7 i temperaturze 20-23° C. Zjada pokarm ¿ywy i suchy.

Rozmna¿anie: Zbiornik ¶redni lub du¿y. Dno obsadzone delikatnymi ro¶linami. Woda miêkka, ¶wie¿a, o temperaturze 25-28° C. Ca³y zbiornik powinien byæ dobrze o¶wietlony (najlepiej s³oñcem). Tar³o mo¿e byæ przeprowadzone w gromadzie. Stosunek p³ci: dwa samce i samica. Po z³o¿eniu ikry tarlaki nale¿y od³owiæ, a akwarium zaciemniæ. M³ode lêgn± siê 3-4 dni, a p³ywaj± samodzielnie po dalszych 2 dniach. Pokarm drobny ¿ywy i roztarte gotowane ¿ó³tko w niewielkich ilo¶ciach. Têczówka u narybku jest koloru miedzianego.

Danio Lamparcie

 


 

Ojczyzna: Birma.

Morfologia: D³ugo¶æ do 5 cm. Cia³o jasnosrebrzyste z oliwkowym odcieniem. Wzd³u¿ boków biegn± 3 niebiesko-czarne pasy, a pod nimi rzêdy ma³ych czarnych kropek. Samiec mniejszy, ma brzuch pomarañczowy.

 Hodowla: Akwarium ma³e lub ¶rednie, gdy¿ ryba ta jest mniej ruchliwa od pozosta³ych danio. Pozosta³e warunki hodowli podobnie jak u innych danio.

Rozmna¿anie: Podobnie jak u innych danio. Narybek ma têczówkê koloru z³ocistego.

 

 

Danio Malabarskie

 

Ojczyzna: Indie Zachodnie i Cejlon.

 Morfologia: D³ugo¶æ do 12 cm. Cia³o koloru z³otawego z biegn±cymi wzd³u¿ niebieskimi pasami. W okolicy pyska widoczna para w±sów. Brzuch wydatny, szczególnie u samicy, u samca ró¿owo wybarwiony. Samiec w okresie tar³a ma p³etwy piersiowe pomarañczowe i bia³± wysypkê na g³owie.

Hodowla: Zbiornik du¿y, obsadzony ro¶linami umieszczonymi przy ¶cianach. Ryba stadna i ruchliwa, wymaga du¿ej wolnej przestrzeni. Woda odstana o temperaturze 20-22° C. Przyjmuje ka¿dy pokarm. Du¿e okazy mog± byæ agresywne dla mniejszych.

Rozmna¿anie: W du¿ym akwarium dno pokrywamy ¿wirkiem i obsadzamy delikatnymi ro¶linami. Woda „stara", miêkka, o temperaturze 26° C i pH 7. Dwa samce wycieraj± jedn± samicê. Narybek lêgnie siê po 36 godzinach, a po dalszych 6 dniach zaczyna p³ywaæ. Karmimy go drobnym ¿ywym pokarmem. Ryba bardzo p³odna - tar³o mo¿na przeprowadzaæ co 3 tygodnie.

 

Kardyna³ek

 

 

Ojczyzna: Po³udniowo-wschodnie Chiny, g³ównie okolice Kantonu.

Morfologia: D³ugo¶æ do 4 cm. Barwa brunatnoczerwona. Wzd³u¿ cia³a biegnie niebieski pas. Wyselekcjonowano odmiany ró¿ni±ce siê barw± i d³ugimi p³etwami. Samiec jest drobniejszy i ma d³u¿sze p³etwy, które mog± byæ lekko zaczerwienione.

Hodowla: Akwarium ma³e, dobrze zaro¶niête, z wod± o pH 7 i temperaturze 18-22°C. Mo¿e przezimowaæ w temperaturze 5°C pod warunkiem, ¿e obni¿ki ciep³oty bêd± stopniowe. Ryba ta Jest wszystko¿erna.

Rozmna¿anie: Mo¿e nast±piæ samorzutnie w akwarium hodowlanym. Samca 1 samicê przed rozp³odem dobrze jest rozdzieliæ. Akwarium tarliskowe powinno byæ ma³e, gêsto zaro¶niête, z wod± o pH 7 i temperaturze 22-24°C. Samica sk³ada do 100 sztuk ikry. W wy¿ej wymienionej temperaturze ikra rozwija siê 48-72 godziny. Narybek wisi na ro¶linach do 4 dni. Gdy zacznie p³ywaæ, dokarmiamy go planktonem, suchym pokarmem, roztartym gotowanym ¿ó³tkiem. Wskazany dodatek glonów.

 

Brzanka ró¿owa 

 

 

Ojczyzna: P³n. czê¶æ Pó³wyspu Indyjskiego.

 

Morfologia: D³ugo¶æ do 8 cm. Cia³o krêpe, wysokie, koloru zielonawosrebrzystego. Samiec ma odcieñ ró¿owy. £uski du¿e, wyra¼nie zaznaczone. Obok pyska para w±sów. Na nasadzie ogona ciemna plama. U samca na p³etwie grzbietowej czarna plamka.

Hodowla: Ryba stadna, dlatego chowamy wiêksz± ilo¶æ w du¿ym akwarium, które powinno byæ dobrze o¶wietlone i obsadzone kêpami ro¶lin. Woda ¶rednio twarda; pH 7-8, temperatura 18-22° C. Przyjmuje ka¿dy pokarm.

 Rozmna¿anie: Zbiornik ¶redniej wielko¶ci bez pod³o¿a z wod± o temperaturze 24° C. Dwa samce wycieraj± jedn± samicê w¶ród ro¶lin p³ywaj±cych. Po tarle doros³e ryby od³awiamy. Z ikry w ilo¶ci ok. 500 sztuk lêgn± siê larwy po 48 godzinach. Gdy narybek zacznie p³ywaæ, podajemy mu larwy oczlików, suchy pokarm py³kowy, glony. 

Brzanka sumatrzañska

 

 

Wystêpowanie

Borneo, Sumatra.

Wielko¶æ

Do 6 cm d³ugo¶ci.

Wygl±d

Boki cia³a b³yszcz±ce, o ¿ó³tawoz³ocistym kolorze. Znajduj± siê na nich 4 pionowe, czarne pasy. Kolor p³etw pomarañczowo-czerwony. W czasie odpoczynku pochylaj± siê pyskiem do do³u.

Hodowla

Brzanki nie s± rybami trudnymi w hodowli, dlatego czêsto polecane s± pocz±tkuj±cym akwarystom. Wymagaj± dosyæ silnego o¶wietlenia akwarium. Optimum termiczne to 23-26 °C, twardo¶æ wody powinna wynosiæ 10°n, pH 6,5 – 7,0. Akwarium powinno byæ dobrze zaro¶niête ro¶linami, jednak¿e ryby powinny mieæ swobodn± przestrzeñ do p³ywania. S± rybami stadnymi, towarzyskimi i ruchliwymi. Nie nale¿y ich hodowaæ wraz z rybami posiadaj±cymi d³ugie i delikatne p³etwy.

Rozmna¿anie

Ryba jajorodna. Samce s± smuklejsze od samic, a czubek pyska i p³etwy bardziej zaczerwienione. Brzanki nale¿± do ryb rozrzucaj±cych ikrê. Rozmna¿anie przeprowadza siê w akwarium tarliskowym z du¿± ilo¶ci± ro¶lin i miêkk± wod±, w temperaturze ok. 26 °C. Po tarle rodziców nale¿y od³owiæ, poniewa¿ mog± zjadaæ ikrê (mo¿na zastosowaæ siatkê os³aniaj±c± dno zbiornika). M³ode wykluwaj± siê po 2-3 dniach. Nale¿y je karmiæ pierwotniakami i drobnym planktonem.

Welonka

 

 

Morfologia: Kara¶ srebrzysty wystêpuje w Europie i Azji. W wyniku wielowiekowych selekcji z³ocistej formy karasia srebrzystego w Chinach, Japonii i Korei uzyskano liczne okazy, które charakteryzuj± siê ró¿norodno¶ci± barw (albinos, ¿ó³ta, czerwona, czarna) i zró¿nicowan± budow± p³etw. Istnieje obecnie a¿ 126 odmian hodowlanych karasia ozdobnego. Dla przyk³adu: teleskop, welon, kometa, pyzatek, lwia g³ówka, jajoryb. D³ugo¶æ cia³a karasia ozdobnego 20 cm i wiêcej. Samiec w okresie tar³a ma widoczne na pokrywach skrzelowych bia³e brodawki. V samicy okolica odbytu uwypukla siê.

Hodowla: Akwarium du¿e. Ilo¶æ ryb dobraæ tak, aby na 1 centymetr d³ugo¶ci ryby przypada³o 2 1 wody. Woda lekko kwa¶na o temperaturze 15-20°C. Karasie ozdobne s± bardzo wytrzyma³e na spadki temperatury nawet w pobli¿e 0° C, warunek jeden - musi siê to dziaæ stopniowo w ci±gu kilku dni. Z tego powodu mog± byæ hodowane w otwartych basenach ogrodowych, gdzie ³atwo jest je rozmno¿yæ. Wskazane jest mocne o¶wietlenie zbiornika, co wp³ywa korzystnie na wykszta³cenie siê barw. Karasie s± rybami spokojnymi, lecz ryj± w pod³o¿u, dlatego powinno siê stosowaæ filtry o du¿ej wydajno¶ci, a ro¶liny nale¿y dobrze umocowaæ w gruncie. Ka¿dy pokarm jest chêtnie przyjmowany, u doros³ych osobników z przewag± ro¶linnego (parzona sa³ata, p³atki owsiane, gotowana kasza). M³ode rybki wymagaj± wiêcej pokarmu zwierzêcego (rozwielitki, gotowatne miêso, siekane d¿d¿ownice).

 Rozmna¿anie: Najlepiej w zbiorniku du¿ym bez pod³o¿a, z ro¶linami pierzastymi przymocowanymi do dna kamieniami. Poziom wody niski 20-25 cm, temperatura 22-24°C, pH 6,8. Do akwarium rozp³odowego wpuszczamy dwa samce i samicê. Ikra w ilo¶ci do kilku tysiêcy sztuk zostaje rozrzucona i wówczas tarlaki od³awiamy. M³ode lêgn± siê po 3-6 dniach, a po dalszych dwóch zaczynaj± p³ywaæ. Dokarmiamy je drobnym planktonem i glonami. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zadowalaj±ce efekty hodowlane daje rozmna¿anie ryb rasowych. Mimo to w ka¿dym wylêgu wiêkszo¶æ narybku nie bêdzie odpowiednio wykszta³cona. Nie bójmy siê selekcji. Lepiej mieæ kilka piêknych okazów ni¿ setki ma³owarto¶ciowych rybek.

Razbora klinowa

 

Ojczyzna: P³w. Malajski, Wschodnia Sumatra.

Morfologia: D³ugo¶æ do 4,5 cm. Cia³o srebrzystoró¿owe z widoczn± w tylnej czê¶ci du¿±, ciemn±, trójk±tn± plam±. Zewnêtrzne promienie p³etwy ogonowej s± czerwonawe. Samica ma bardziej wysklepiony brzuch, jest mocniej zbudowana i s³abiej wybarwiona.

Hodowla: Akwarium ¶redniej wielko¶ci z ciemnym pod³o¿em, dobrze o¶wietlone. Szata ro¶linna z³o¿ona z kryptokoryn. Woda miêkka (3°N), o pH 5,5-6,5 i temperaturze 22- 26°C. Ryba stadna, wszystko¿erna.

 Rozmna¿anie: Akwarium ca³kowicie szklane, na dnie nale¿y umie¶ciæ przegotowany i odcedzony torf oraz posadziæ kêpkê kryptokoryny. Woda powinna byæ sterylnie czysta o twardo¶ci 3°N, pH 5,5-6,5 i temperaturze 28°C. Parê ryb, które w akwarium ogólnym p³ywaj± obok siebie umieszczamy w kotniku. Ody tar³o nie wyst±pi po 48 godzinach dodaæ nale¿y drugiego samca. Ikra zostaje z³o¿ona pod li¶æmi kryptokoryny i wówczas tarlaki od³awiamy, a akwarium zaciemniamy na 6 dni. Narybek powinno siê karmiæ pierwotniakami w trzecim dniu od tar³a.

 

Grubowarg dwubarwny (Epalzeorhynchos bicolor syn. Labeo bicolor)

 

 

 

Zasiêg wystêpowania

W warunkach naturalnych wystêpowa³ endemicznie w dorzeczu Menam (Chao Phraya) w Tajlandii. W 1996. zosta³ wpisany do Czerwonej ksiêgi IUCN jako gatunek wymar³y w stanie dzikim.

Charakterystyka

Ubarwienie aksamitnoczarne z czerwonym lub jaskrawoczerwonym ogonem. D³ugo¶æ cia³a do 12 cm. Samotnik wykazuj±cy silnie rozwiniêty teryrorializm. Starcia w zbyt ma³ym zbiorniku mog± koñczyæ siê ¶mierci± s³abszych osobników. W wystroju zbiornika konieczne kryjówki (kamienie, groty skalne, korzenie).

Zalecane warunki w akwarium

Zbiornik

du¿y, min. 150 l

Temperatura wody

23 – 27 °C

Twardo¶æ wody

miêkka do twardej
6 – 18°n

Skala pH

ok. 7,0

Pokarm

¿ywy, mro¿ony, w tabletkach
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,888,303 unikalne wizyty