Menu

Producenci

Sklep czynny:

Poniedzia³ek-Pi±tek

9:00-17:00

Sobota

9:00-13:00

Niedziela

ZAMKNIÊTE

 


Mapka dojazdu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kiryskowate (Callichthyidae)

Kirysek Kolumbijski (Corydoras Metae)

 

Rodzina: Kiryskowate (Callichthyidae)
Wystêpowanie: Ameryka Po³udniowa, wody Kolumbii
Wielko¶æ (samiec/samica): 6 /6 
Zalecana pojemno¶æ akwarium: 80 litrów
Zalecana d³ugo¶æ akwarium: 60 cm
Temperatura: 22-27 °C
pH: 6-7.2 
Twardo¶æ: 4 - 18 gh
Charakterystyka: Ryby maj± cieliste ubarwienie oraz tak zwan± maskê koloru czarnego, która rozci±ga siê pionowo od górnej czê¶ci g³owy, przez oko, po doln± krawêd¼ pyska. Wzd³u¿ grzbietu, od pocz±tku p³etwy grzbietowej biegnie czarny pas koñcz±c± siê na trzonie ogonowym. Ryba stadna powinno siê j± trzymaæ w ilo¶ci wiêcej oko³o 10 osobników.

Akwarium: Kirysek kolumbijski wymaga wolnej przestrzeni do p³ywania. Na dnie powinien znajdowaæ siê drobny ¿wirek, ale równie¿ kamienie, korzenie oraz ska³ki bez ostrych krawêdzi. Woda powinna byæ ogólnie dobrej jako¶ci i o temperaturze ok. 24 °C.

Pokarm: Kirysek jest wszystko¿erny.
Rozró¿nianie p³ci: Samica pe³niejsza i wiêksza od samca. Samiec posiada lekko czerwone p³etwy w okresie tar³a.
Rozmna¿anie: typowo jak w gatunku Corydoras. Wylêg trwa oko³o 4 dni.
Miejsce w zbiorniku: dno akwarium

 

 

Kirysek Szmaragdowy (Brochis splendens)

Rodzina: Kiryskowate (Callichthyidae)
Wystêpowanie: Ameryka Po³udniowa: Peru, Amazonia, Ekwador, Brazylia
Wielko¶æ (samiec/samica): 8 /8
Zalecana pojemno¶æ
akwarium: 50 litrów
Zalecana d³ugo¶æ
akwarium: 40 cm
Temperatura: 18-26 °C
pH: 5-7
Twardo¶æ: miêkka
Charakterystyka: Kirysek szmaragdowy zosta³ sprowadzony w latach 30-tych  XIX wieku do Europy z Peru. Jest najstarszym przedstawicielem tego rodzaju ¿yj±cym w akwariach domowych. Sta³ siê popularny w¶ród hobbystów ze wzglêdu na tolerancyjne uosobienie, du¿± aktywno¶æ i zdolno¶æ przystosowawcz±.Trzy pary w±sów, d³u¿sza p³etwa grzbietowa ni¿ u kirysków z rodzaju Corydoras. Rybka denna, aktywna równie¿ w dzieñ, lubi p³ywaæ w stadzie. Nadaje siê do akwariów ogólnych i dobrze znosi towarzystwo innych niedu¿ych ryb.
Akwarium: Do¶æ du¿o ro¶lin. Pod³o¿e ciemne, najlepiej z grubego piasku lub drobnego ¿wiru. Liczne kryjówki z korzeni i kamieni lub w¶ród ro¶lin.
Pokarm: Rybka wszystko¿erna, drobny pokarm ¿ywy i suchy, tak¿e w postaci tabletek oraz pokarmy ro¶linne.
Rozró¿nianie p³ci: Bardzo niewielkie ró¿nice.
Rozmna¿anie: Do tar³a stymuluje podmiana czê¶ci wody na ¶wie¿± i ch³odniejsz±. Ikrê sk³ada na spodzie du¿ych li¶ci, ale równie¿ na li¶ciach p³ywaj±cych. Nie opiekuje siê ikr±. Twardo¶æ do rozmna¿ania ok 4 n0
Miejsce w zbiorniku: typowo ryba przydenna

Kirysek Sterby (Corydoras Sterbai)

inne nazwy: Kirysek pomarañczowokolcowy (Corydoras Sterbai)
Rodzina: Kiryskowate (Callichthyidae

Wystêpowanie: Brazylia, rzeka Rio Guapore 
Wielko¶æ (samiec/samica): 6 /6
Zalecana pojemno¶æ akwarium: od 80 litrów
Zalecana d³ugo¶æ akwarium: -
Temperatura: 22-27 °C
pH: 6.5-7.5
Twardo¶æ: miêkka
Charakterystyka:
Akwarium: Woda powinna byæ miêkka, lekko kwa¶na z dodatkiem garbników, dlatego jako dekoracja niezbêdne s± korzenie. Pod³o¿e najlepiej z bardzo drobnym ¿wirkiem lub piaskiem. Kiryski przebywaj± g³ównie przy dnie, wiêc zbyt ostre kamienie czy ¿wir mog³yby powodowaæ zranienia.
Pokarm:
Rozró¿nianie p³ci:
Rozmna¿anie: Odbywa siê najczê¶ciej przy powierzchni wody. Ikra zostaje z³o¿ona na li¶ciach lub szybach akwarium. Woda tarliskowa powinna mieæ Two ok.0, temp.28`C i powinna zawieraæ garbniki. Poniewa¿ tarliaki nie opiekuj± siê ikr±, po tarle nale¿y je od³owiæ i samemu opiekowaæ siê ikr±. M³ode wylêgaj± siê po 72 godzinach i przez dwa dni od¿ywiaj± siê zawarto¶ci± woreczka ¿ó³tkowego. Po 24 godzinach od wyklucia nale¿y rozpocz±æ karmienie artemi± lub nicieniem mikro. 
Miejsce w zbiorniku: dno akwarium

Kirysek Panda (Corydoras panda)

Wystêpowanie: peruwiañska czê¶æ dorzecza Amazonki
Wielko¶æ (samiec/samica): 5 /5
Zalecana pojemno¶æ akwarium: 50 litrów
Zalecana d³ugo¶æ akwarium: 40 cm
Temperatura: 22-27 °C
pH: 6-7
Twardo¶æ: 4 -15 gh
Charakterystyka: Szaro bia³e ubarwienie z charakterystycznymi plamkami w okolicy oczu i ogonka. Rybka posiada 2 pary w±sików którymi wyczuwa pokarm. Jest ryb± stadn± wiêc koniecznie trzeba trzymaæ przynajmniej dwie sztuki w akwarium.
Akwarium: Konieczne miêkkie pod³o¿e, najlepiej piasek, kiryski mog± sobie uszkodziæ w±sy o zbyt twardy ¿wir. Kryjówki z kamieni i korzeni.
W naturze potrafi± ¿yæ w wodzie bardzo s³abo natlenionej, dlatego silne napowietrzenie nie jest konieczne. Woda musi byæ jednak bardzo czysta.
Pokarm: Kirysek jest wszystko¿erny. W naturze ¿ywi siê ma³ymi skorupiakami i robakami larw± komara, glonami i martwymi czê¶ciami ro¶lin. W akwarium podajemy tabletki dla kirysków, p³atki dla ryb i ró¿nego rodzaju mro¿onki. Najlepiej oczliki.
Rozró¿nianie p³ci: Samica pe³niejsza i wiêksza od samca. Samiec posiada lekko czerwone p³etwy w okresie tar³a.
Rozmna¿anie: Do tar³a podnosimy temperaturê do 30 stopni. Samica przykleja jaja do ró¿nych przedmiotów w akwarium, np. do szyb i li¶ci.
Miejsce w zbiorniku: dno akwarium

Kirysek Spi¿owy, Kirysek Metaliczny (Corydoras Aeneus)

Wystêpowanie: Ameryka Po³udniowa (Wenezuela, Trynidad, a¿ do niziny La Platy)
Wielko¶æ (samiec/samica): 6 /7
Zalecana pojemno¶æ
akwarium: 45 litrów
Zalecana d³ugo¶æ
akwarium: 50 cm
Temperatura: 18-26 °C
pH: 7-7
Twardo¶æ: miêkka
Charakterystyka: Dwie pary kolców, p³etwa t³uszczowa z kolcem. ¯yje w stadzie i jest obdarzona dodatkowym oddychaniem jelitowym dlatego te¿ czêsto powraca na powierzchniê aby zaczerpn±æ powietrza. Ryba o spokojnym i ³agodnym nastawieniu do innych gatunków ryb. Doskonale nadaje siê do akwarium ogólnego. Jest ryb± p³ochliw±. Sp³oszone kiryski chowaj± siê w ciemniejszych zak±tkach akwarium i w¶ród ro¶lin. S± bardzo po¿yteczne, poniewa¿ wyjadaj± z dna pozosta³o¶ci pokarmu. Aktywna w dzieñ.
Akwarium: próchnicze dno i miêkki piasek. Przy urz±dzaniu dna zbiornika nale¿y zwróciæ uwagê na dobór kamieni – nie powinny mieæ ostrych krawêdzi, gdy¿ kiryski ¿eruj±ce w¶ród ostrych kamieni s± nara¿one na uszkodzenie delikatnych w±sików.
Pokarm: rureczniki, pch³y wodne, larwy komarów, pokarmy suche, resztki ro¶linne.
Rozró¿nianie p³ci: samica przewa¿nie grubsza i wiêksza od samca.
Samiec ma zaostrzon± p³etwê a samica zaokr±glon±.
Rozmna¿anie: 2-3 samców i 1 samice umieszcza siê w akwarium tarliskowym (mo¿liwe tak¿e rozmna¿anie w akwarium ogólnym). W okresie tar³a temperatura powinna wynosiæ oko³o 26 C. Jaja najczê¶ciej sk³adane s± o zmierzchu. Samica dotyka odbyt samca w celu po³kniêcia nasienia. Nastêpnie wydala je nienaruszone na w³asne p³etwy odbytowe. Ikra sk³adana jest w pod³o¿u, na li¶ciach ro¶lin lub na jednej z szyb akwarium. Wylêg nastêpuje w ci±gu tygodnia (najczê¶ciej po 5 dniach). Pocz±tkowo m³ode karmimy larwami solowca i roztartymi rurecznikami, pó¼niej za¶ pokarmem coraz wiêkszym.
Miejsce w zbiorniku: dno akwarium

Kirysek Lamparci (Corydoras julii)

Wystêpowanie: Ameryka Po³udniowa
Wielko¶æ (samiec/samica): 5 /6
Zalecana pojemno¶æ akwarium: 40 litrów
Zalecana d³ugo¶æ akwarium: 40 cm
Temperatura: 20-30 °C
pH: nieskrajne
Twardo¶æ: nieskrajne
Charakterystyka: Szaro ubarwiona ryba z fio³koworó¿owym po³yskiem. Dla tego gatunku charakterystyczne s± czarne plamki, które na g³owie zlewaj± siê w przypadkowe i nieregularne pasy. Rybka spokojnie i towarzysko nastawiona. Preferuje woln± przestrzeñ do p³ywania z miejscami do ¿erowania. Najlepiej hodowaæ j± w grupkach od min. trzech osobników, nie koniecznie z kiryskami tego samego gatunku. Nale¿y jednak uwa¿aæ, by inne ryby nie atakowa³y kiryska, bo nie umie siê on broniæ w sytuacji zagro¿enia ucieka, mo¿e pa¶æ ich ofiar±.
Akwarium: ¯wirek lub piasek na dnie. Zalecane kryjówki, w których rybki mog³yby siê chowaæ np. kokos z dziurami, konar z dziupl±, ro¶lina o roz³o¿ystych li¶ciach.
Pokarm: Przeczesuje dno w poszukiwaniu pokarmu; ¿ywi siê wszystkim tym, czego nie zjad³y ryby p³ywaj±ce w ¶rodkowej i górnej czê¶ci akwarium.
Rozró¿nianie p³ci: Samiec jest mniejszy i smuklejszy.
Rozmna¿anie: Ikrê sk³adaj± na dnie zbiornika. Zbiornik najlepiej wy³o¿yæ mchem jawajskim.
Miejsce w zbiorniku: dno akwarium

 

Kirysek Pstry, Kirysek Srokaty (Corydoras Paleatus)

Wystêpowanie: Po³udniowo-wschodnia Brazylia w dorzeczu La Platy.
Wielko¶æ (samiec/samica): 5 /7
Zalecana pojemno¶æ akwarium: 40 litrów
Zalecana d³ugo¶æ akwarium: 40 cm
Temperatura: 18-24 °C
pH: nieskrajne
Twardo¶æ: nieskrajne
Charakterystyka: Niewielka ryba koloru szarego, z ciemniejszymi plamami na grzbiecie. Trzy pary w±sików przy otworze gêbowym. Ryba bardzo ³atwa w utrzymaniu, ¿yj±ca stadnie. Akwarium powinno byæ przykryte, bo ryba ta od czasu do czasu wyskakuje, podp³ywaj±c gwa³townie do powierzchni, aby zaczerpn±æ powietrza , oddycha dodatkowo przez jelita. Jest przystosowana do ¿ycia w warunkach deficytu tlenowego. Nie jest agresywna, zalecana do akwarium wielogatunkowego, czy¶ci dno akwarium z resztek po¿ywienia.
Akwarium: Kirysek potrzebuje du¿o kryjówek w których móg³by znale¼æ schronienie, na dnie musi mieæ drobny ¿wirek lub piasek, w przeciwnym razie kiryski mog± sobie uszkodziæ w±siki, którymi przeszukuj± pod³o¿e.
Pokarm: Kiryski zjadaj± g³ównie pozosta³y pokarm który opada na dno akwarium, np. tabletki.
Rozró¿nianie p³ci: Samce s± mniejsze od samic, maj± te¿ d³u¿sz± ni¿ u samic p³etwê grzbietow± i p³etwy piersiowe.
Rozmna¿anie: Ryba jajorodna, bez problemów odbywaj±ca tar³o w niewoli. Przed tar³em ryby powinny byæ karmione obficie dobrym pokarmem. Mo¿na je wymusiæ podmieniaj±c znaczn± cze¶æ wody na ch³odniejsz±. Ikra jest zazwyczaj sk³adana na kamieniach, szybie akwarium lub ro¶linach. Jest bardzo delikatna i czêsto gnije. Aby temu zapobiec wodê nale¿y odkaziæ specjalnymi preparatami dostêpnymi na rynku.
Miejsce w zbiorniku: dno akwarium

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,897,751 unikalne wizyty