Menu

Producenci

Sklep czynny:

Poniedzia³ek-Pi±tek

9:00-17:00

Sobota

9:00-13:00

Niedziela

ZAMKNIÊTE

 


Mapka dojazdu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Porady

Porady

Ryby transportuj w worku, a nie w s³oiku.W zimê worek owijaj gazetami.Gorsze s± wachania temperatury, ni¿ nieodpowiednia temperatura.Je¶li rano nasypiesz rybom za du¿o jedzenia - wieczorem daj im mniej.Staraj siê codziennie dawaæ jedzenie o tej samej porze.Raz na miesi±c rób rybom g³odówkê.W dniu, w którym przyniesiesz rybe do domu - nie dawaj jej jedzenia.Co 2-3 tygodni wymieniaj minimum 10% wody.Odmulaj dno przed wymian± wody.Preparaty wlewaj do wody, któr± dolejesz do akwarium, a nie bezpo¶rednio do zbiornika.Staraj siê uk³adaæ rybom jak najbardziej urozmajcon± dietê.Filtr czy¶æ co dwa do trzech tygodni, w wodzie z akwarium.Nie stawiaj akwarium za blisko okna, grozi to inwazj± glonów.Nie ruszaj za czêsto ro¶lin.Wylot z filtra ustaw tak, aby powsta³ w³a¶ciwy obieg wody.Zanim w³o¿ysz ¿wir lub kamienie do akwarium wygotuj je.Korzenie, bambusy itp. dok³adnie myj pod gor±c± wod±.Przy przesadzaniu ro¶lin podetnij korzenie.Wodê, która chcesz wlaæ do akwarium postaw w wiadrze (lub innym zbiorniku, polecam puste 5l butelki po wodzie mineralnej) na minimum 24h.

Ustawienie akwarium
Poni¿ej przedstawiê w paru punktach gdzie najlepiej umiejscowiæ akwarium.
- Akwarium powinno byæ umieszczone na solidnym meblu. Pamiêtaj ¿e 1l wody jest równy 1kg . Na przyk³ad zbiornik o wymiarach 80x35x50 ma 112l czyli wa¿y 112kg + waga ¿wiru, dekoracji itd.
- Unikaj miejsc w których na zbiornik bêd± padaæ bezpo¶rednio promienie s³oneczne , to spowoduje nadmierny wzrost glonów. Je¶li to mo¿liwe postaraj siê umie¶ciæ akwarium w najciemniejszym miejscu w pokoju.
- Nie umieszczaj zbiornika, gdzie trudno bêdzie utrzymaæ stabilny poziom temperatury, np. w pobli¿u grzejników, okien.
- Staraj siê unikaæ miejsc, w których zbiornik zostanie zak³ócony przez zbyt czêste przechodzenie obok niego, otwieraj±c drzwi, itp. Ryby wtedy bêd± siê stresowaæ.

Czyszczenie filtra

Prawid³owe czyszczenie powinno byæ wykonane w ten sposób, by w wk³adach filtracyjnych pozosta³a ma³a ilo¶æ zwi±zków biologicznych. Najczê¶ciej wiêc wk³ady takie czy¶ci siê w wodzie z akwarium, po spuszczeniu czê¶ci wody np do miski i p³ukanie w tej wodzie wk³adów. P³ukanie wk³adów filtracyjnych mo¿na te¿ przeprowadziæ pod bie¿±c± wod± z kranu. W takim wypadku nale¿y pamiêtaæ o tym,by woda mia³a temperaturê zbli¿on± do wody w akwarium. Niedopuszczalne jest czyszczenie wk³adów w gor±cej wodzie.

Preparowanie korzenia:
- Pierwszym etapem jest dok³adne wyczyszczenie korzenia, umycie go i dok³adne wyszczotkowanie.
- Korzeñ moczymy kilka dni w wodzie. Je¶li po tym czasie wyp³ywa powinno siê go docisn±æ a¿ bez problemu samoczynnie bêdzie opada³ na dno.
- W przypadku kiedy korzeñ barwi intensywnie wodê powinno siê moczyæ go dalej czêsto wymieniaj±c wodê w pojemnika w którym jest trzymany.
- Nastêpnie korzeñ nale¿y wygotowaæ w roztworze soli. Zalecane stê¿enie to ok. 1kg soli na 10 litrów wody. Czas gotowania to 2-3 godziny. Po tym zabiegu nale¿y korzeñ dok³adnie wyp³ukaæ i moczyæ w czystej, czêsto wymienianej wodzie przez kilka dni. Je¶li nadal bêdzie barwi³ wodê nale¿y ten proces wyd³u¿yæ.
- Tak spreparowany korzeñ mo¿na z powodzeniem u¿yæ w akwarium :-)

Podmiana wody w akwarium
Jest kilka zasad do których nale¿y siê bezwzglêdnie stosowaæ przy podmianie wody w akwarium:
- Nigdy nie nale¿y wymieniaæ ca³ej wody z akwarium!
- Nale¿y raz w tygodniu odlaæ oko³o 20% wody i uzupe³niæ j± ¶wie¿±.
- Wod± to uzupe³nienia powinna odstaæ przez conajmniej 24 godziny aby utleni³ siê z niej chlor.
Mo¿na równie¿ uzdatniæ wodê specjalnymi preparatami dostêpnymi w handlu.
-Odlan± wodê z akwarium mo¿na stosowaæ do czyszczenia wk³adów filtra.
-Podmiana ca³ej wody spowoduje zmêtnienie wody i czesto prowadzi do ¶mierci ryb.

¯ywienie ryb Nale¿y stosowaæ jak najbardziej zró¿nicowan± dietê W naturalnym ¶rodowisku ryby maj± dostêp do ró¿norodnych pokarmów, które dostarczaj± im sk³adników od¿ywczych. W akwarium nie powinno to siê zmieniaæ. Rybom nale¿y zapewniæ jak najwiêksz± gamê pokarmów sztucznych, mro¿onych i ¿ywych. ¯ywimy regularnie, lecz nie przekarmiamy. Pokarm suchy nie powoduj±cy mêtnienia wody, podawany w nadmiarze zanieczyszcza j±. Pokarm ¿ywy, np:rozwielitki, podajemy tylko w ilo¶ciach, które mog± byæ w ci±gu godziny zjedzone.
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,891,427 unikalne wizyty