Menu

Producenci

Sklep czynny:

Poniedzia³ek-Pi±tek

9:00-17:00

Sobota

9:00-13:00

Niedziela

ZAMKNIÊTE

 


Mapka dojazdu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

CO2

Akwarium ro¶linne nie jest typowym akwarium biotopowym, ogólnym czy jednogatunkowym. To za spraw± roslin którym musimy zapewniæ specjalne warunki. Ro¶liny wodne poza tym ¿e rosn± w wodzie niczym siê nie ró¿ni± od roslin l±dowych. I tak samo jak one do wzrostu potrzebuj± dwutlenek wêgla. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ilosci tego gazu w wodzie jest bardzo istotne, gdy¿ jak wiemy akwarium ro¶linne cechuje du¿a ilosæ ro¶lin w stosunku do ryb. Z tego powodu ryby wydalaj± niewystarczaj±ce ilosci dwutlenku wêgla. W akwarium takim jest natomiast duzo tlenu. Zwi±zku z tym musimy nawoziæ CO2. S³u¿± do tego specjalne urz±dzenia które mo¿emy nabyæ w sklepie akwarystycznym. Najprostsze sk³adaj± siê zwykle z butli w której znajduje siê CO2, odpowiedniego zaworu, oraz wê¿a po³±czonego z dyfuzorem. Je¶li nasze akwarium nie jest zbyt wymagaj±ce mo¿emy zbudowaæ tzw. "bimbrowanie CO2". Opis jak to zrobiæ zamie¶ci³em w innym dziale.

Je¶li chodzi o sprzêt do nawo¿enia to powinnismy zwróciæ uwagê na kilka rzeczy: -dyfuzor- wa¿ne aby jak najlepiej rozpuszcza³ dwutlenek wêgla w wodzie. Co z tego ¿e odkrêcimy zawór na "pó³ gwizdka" skoro wiêkszo¶æ CO2 bêdzie siê uchodzi³a do atmosfery? Nie powinni¶my tutaj oszczêdzaæ. Im dyfuzor bêdzie lepiej rozpuszcza³ CO2 w wodzie tym nasz system bêdzie wydajniejszy czyli lepszy.

 


CO2 pozwoli naszym akwariowym ro¶linkom bujnie siê rozrosn±æ, dziêki czemu rybki poczuj± siê lepiej, a my bêdziemy mieli ³adny zielony widok.

 

 Do wykonania potrzebujemy
- Dwie butelki 1,5 litra.
- Dwie rurki - jedna d³u¿sza, a druga krótsza. Konkretne wymiary bêdziemy mogli okre¶liæ po przeczytaniu poradnika.
- 400g cukru.
- 50g dro¿d¿y..
- Ta¶ma klej±ca.
- Uszczelniacz (silikon, plastelina…)

Kiedy budowa³em w³asny dozownik, to jedyne czego nie mia³em to rurek i uszczelniacza. A skoro to ma byæ zbudowane tylko z tego co mamy w domu to jako uszczelniacza u¿y³em zwyk³ej gumy do ¿ucia (bardzo dobrze siê sprawdza). Natomiast za rurki pos³u¿y³a mi izolacja z kabla od klawiatury:)

Jak zrobiæ
W butelce, w której bêdziemy trzymali zacier, robimy u góry dziurkê na grubo¶æ rurki. W drugiej butelce robimy podobnie dwie dziurki. Do pierwszej butelki wk³adamy przez, zrobiony przez nas otwór, rurkê tak, aby jej koñcówka by³a nad powierzchni± zacieru o którym za chwile. Drugi koniec tego wê¿yka wk³adamy do drugiej butelki przez jeden z otworów. Tym razem rurka powinna siêgaæ dna butelki.

Jeden z koñców drugiej rurki przeciskamy przez wolny otwór w drugiej butelce, a drugi koniec zanurzymy potem w akwarium, dlatego rurka powinna mieæ odpowiedni± d³ugo¶æ. Wszystkie miejsca, w których zamocowali¶my wê¿yki musimy odpowiednio uszczelniæ, aby CO2 nie wydostawa³ siê na zewn±trz.

Do pierwszej butelki wlewamy litr wody o temperaturze pokojowej, dodajemy cukier, dro¿d¿e i sprawdzamy czy koniec rurki jest nad wod±, je¶li tak to ca³o¶æ zamykamy i bierzemy siê za drug± butelkê, do której wlewamy litr czystej wody. Pos³u¿y nam ona jako filtr. Sprawdzamy wê¿yki. Ten z pierwszej butelki musi byæ zanurzony w wodzie, a drugi powinien byæ ponad ni±. Kiedy wszystko gra to zamykamy równie¿ tê butelkê i wolny koniec rurki wk³adamy do akwarium. Schemat wszystko wyja¶nia.

Dro¿d¿e bêd± wytwarzaæ dwutlenek wêgla. Ten przejdzie przez wodny filtr i w koñcu trafi do akwarium nawo¿±c go. B±belki pojawi± siê po jakim¶ czasie, wiêc nie martwy siê, gdy zobaczymy, ¿e na pocz±tku nic siê nie dzieje. Jednak gdyby nic siê nie dzia³o przez godzinê-dwie to bêdziemy musieli sprawdziæ szczelno¶æ ca³ego uk³adu, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e gdzie¶ mamy przeciek. Proste i skuteczne.

Zacier potrz±samy co kilka dni, aby pobudziæ dro¿d¿e. Taki dozownik wystarczy na kilka tygodni, a po jego wyczerpaniu mo¿emy wymieniæ zacier na nowy i dalej bêdzie dzia³a³o.

Nie ma ¿adnych obaw, ¿e rybki siê nam zatruj±.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,888,305 unikalne wizyty