Menu

Producenci

Sklep czynny:

Poniedzia³ek-Pi±tek

9:00-17:00

Sobota

9:00-13:00

Niedziela

ZAMKNIÊTE

 


Mapka dojazdu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Królik

Królik miniaturowy - grupa ras udomowionego królika europejskiego, zajêczaka z rodziny zaj±cowatych. Popularne zwierzê domowe. Nierasowe miniatury charakteryzuj± siê wielko¶ci± i wag±, dochodz±c± do 3,5 kg. Maj± te¿ d³u¿sze i wyra¼nie oddzielone od siebie uszy (do 11 cm). Wszystkie rasy miniatur pochodz± od dzikiego królika, zamieszkuj±cego pierwotnie Hiszpaniê. Pierwsz± ras± królika miniaturowego by³ królik gronostajowy wyhodowany w Anglii, charakteryzuj±cy siê bia³ym futerkiem.

Budowa

D³ugo¶æ cia³a 35 cm

D³ugo¶æ uszu 5,5 cm (d³ugo¶æ rasowych doros³ych miniaturek nie mo¿e przekraczaæ 5,5 cm[2])

masa cia³a W zale¿no¶ci od rasy:

  • g³adkow³osy - miêdzy 800 a 1200 g
  • lew - miêdzy 800 a 1200 g
  • Mini Lop - miêdzy 1500 a 2500 g
  • Rex - miêdzy 700 a 1000 g
  • Angora - miêdzy 800 a 1200 g

Barwa sier¶ci -Bardzo zró¿nicowana, od bia³ej, przez kremow±, br±zow±, niebiesko-bia³± i szar±, do czarnej. Wystêpuj± tak¿e osobniki wielobarwne.

Barwa oczu -zazwyczaj ciemnobr±zowa, zdarza siê te¿ niebieska, a u albinosów czerwona

D³ugo¶æ ¿ycia miniaturek

Mo¿e osi±gn±æ wiek 10 lat (jednak przeciêtnie ¿yje oko³o 7 lat

D³ugo¶æ ci±¿y 28-31 dni

Liczba m³odych  Rasowe miniaturki oko³o 4. Nierasowe ma³e króliki oko³o 8,

a wiêksze do 12

Dojrza³o¶æ p³ciowa Samice 7 miesiêcy, samce 5 miesiêcy

 

Od¿ywianie

Ro¶lino¿erca. Jednymi z najwa¿niejszych sk³adników diety ka¿dego królika jest woda i siano. Króliki chêtnie spo¿ywaj± li¶cie mniszka lekarskiego. Przysmak to soczewica. Nawet krótkotrwa³a g³odówka mo¿e siê zakoñczyæ nieodwracalnymi zmianami w uk³adzie pokarmowym królika.

Aktywno¶æ

Noc i wcze¶nie rano

 

Zanim kupisz
Przed kupnem królika jak i ka¿dego innego zwierzêcia, nale¿y siê powa¿nie zastanowiæ. W ¿adnym razie nie mo¿e to byæ spontaniczna decyzja podjêta w pierwszym napotkanym przypadkowo sklepie zoologicznym. Zanim kupimy zwierz±tko, musimy zadaæ sobie kilka pytañ, które pomog± nam upewniæ siê czy naprawdê chcemy mieæ królika.

- Czy mam w mieszkaniu wystarczaj±co do¿o miejsca na przestronn± klatkê?
- Czy nie bêd± mnie dra¿ni³y trociny, siano, lub bobki królicze stale rozsypuj±ce siê wokó³ klatki i po pokoju?
- Czy mam wystarczaj±co du¿o czasu, aby nale¿ycie zatroszczyæ siê o zwierz±tko, które codzienni potrzebuje ¶wie¿ej wody do picia, ¶wie¿ego pokarmu oraz regularnego czyszczenia klatki?
- Czy mogê po¶wiêciæ chocia¿ godzinê dziennie na "zabawê" (g³askanie, czesanie) z królikiem?
- Czy poza klatk± jest wystarczaj±co du¿o miejsca na wybieg?
- Co zrobiê z królikiem gdy zechcê wyjechaæ na wakacje?
- Czy mamy do¶æ odwagi gdy zachoruje ?, bedziemy mieli czas po¶wiêciæ mu i pokryæ  koszty na leczenie !!!!

 

 

Gatunki
 
G³adkow³osy

Mini rex

Baran miniaturowy

Lew

Angora

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,897,749 unikalne wizyty