Menu

Producenci

Sklep czynny:

Poniedzia³ek-Pi±tek

9:00-17:00

Sobota

9:00-13:00

Niedziela

ZAMKNIÊTE

 


Mapka dojazdu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

¯ó³w

Choroby

¯ó³wie s± zwierzêtami odpornymi jednak trzymane w z³ych warunkach szybko popadaj± w choroby. Gdy zachoruj± czêsto objawy s± zauwa¿alne dopiero wtedy, gdy na leczenie jest ju¿ za pó¼no. Ka¿de schorzenie powinno byæ konsultowane z lekarzem specjalizuj±cym siê w ma³ych zwierzêtach.

Niedobór witaminy A - objawia siê opuchniêciem ca³ych oczu s± one przes³oniête wtedy trzeci± powiek±, która w³óknieje i zasnuwa oczy. Przyczyn± mo¿e byæ d³ugotrwa³y brak witamin w jednolitej diecie. W zaawansowanych przypadkach, gdy ¿ó³w ju¿ nic nie widzi jest ma³a szansa na wyleczenie jednak zdarza siê ono czasem nawet po 3 miesi±cach ¶lepoty. Przeciwdzia³aniem powinno byæ podawanie witamin w pokarmie, kroplach lub zastrzykach. Pomocne jest urozmaicenie diety, k±piele w rumianku oraz podawanie w±tróbki.

Niedobory wapnia i witaminy D- pojawia siê u ¿ó³wi ¼le ¿ywionych oraz nie maj±cych kontaktu ze ¶wiat³em s³onecznym. Pancerz zaczyna miêkn±æ, pojawiaj± siê na nim zniekszta³cenia, mo¿e doj¶æ do z³amañ koñczyn. Aby temu zapobiegaæ nale¿y w diecie ¿ó³wia czêsto podawaæ mu wapieñ i witaminy oraz na¶wietlaæ ¶wietlówk± UV Przeziêbienia i choroby uk³adu oddechowego - powoduj± je przeci±gi i du¿e ró¿nice temperatury wody i powietrza, którym ¿ó³w oddycha oraz niska jego wilgotno¶æ. Przeciwdzia³aniem powinno byæ utrzymywanie sta³ej temperatury w terrarium. Gdy dojdzie do przeziêbienia mo¿emy je zwalczyæ podnosz±c temperaturê i podaj±c witaminy. W ciê¿szych przypadkach nale¿y zastosowaæ terapiê antybiotykow±.

Grzybica - jest chorob± pancerza, objawia siê bia³ymi plamami na jego powierzchni. Stopniowym g±bczeniem i degeneracj± p³ytek rogowych. Jest to proces nieodwracalny powodowany brudn± wod±, z³ymi warunkami w trakcie zimowania oraz brakiem kontaktu z naturalnym ¶wiat³em s³onecznym. Leczenie jest trudne polega na usuniêciu pora¿onych p³ytek oraz wcieraniu w pancerz ¿ó³wia ¶rodków anty grzybiczych oraz jodyny.

Zapalenie spojówek - objawy s± podobne do niedoboru witaminy A, ale w oku zamiast w³ókien odk³ada siê ropa. Jest to spowodowane brudn± i zimn± wod± lub urazami ga³ki ocznej i powiek. Leczymy ¿ó³wia poprawiaj±c warunki w terrarium czêsto wymieniaj±c wodê oraz wkraplaj±c do oczu krople przeciw infekcyjne

Rany, urazy mechaniczne - przy bardzo aktywnym ¿yciu ¿ó³wia s± praktycznie nieuniknione, je¶li s± to tylko powierzchowne rany nie wymagaj± one naszych zabiegów mo¿emy jedynie na kilka dni wyj±æ ¿ó³wia z wody, aby zmniejszyæ prawdopodobieñstwo zaka¿enia. W wypadku g³êbokich ran lub uszkodzeñ pancerza konieczny jest kontakt z lekarzem.

Zatrzymanie jaj w ciele samicy - Samice nawet, gdy nie s± trzymane z samcem mog± zacz±æ sk³adaæ jaja w takim wypadku musimy im to umo¿liwiæ, je¶li dojdzie do zatrzymania jaj w ciele ¿ó³wia mo¿e doj¶æ do stanów zapalnych jajowodów, gnicia jaj w jajowodach w efekcie, czego mo¿e nast±piæ ¶mieræ zwierzêcia. W wypadku podejrzenia zatrzymania jaj nale¿y stworzyæ samicy warunki do ich z³o¿enia i udaæ siê do weterynarza, aby dokonaæ prze¶wietlenia i ewentualnie operacji.

Zat³uczenie - ¿ó³wie s± zawziêtymi ¿ebrakami, je¶li chodzi o domaganie siê pokarmu nie mo¿emy temu ulegaæ gdy¿ ¿ó³wie w terrarium maj±c ma³o ruchu szybko tyj±. ¯ó³w zatuczony mo¿e mieæ w przysz³o¶ci du¿e problemy zdrowotne szczególnie przez ot³uszczenie w±troby serca, gad taki umrze o wiele szybciej ni¿ karmiony w rozs±dnych ilo¶ciach i z mniejsz± czêstotliwo¶ci±


¯ywienie


¯ó³w czerwonolicy ¿ywi siê owadami wodnymi, ¶limakami, kijankami, rakami, rybami, skorupiakami, i miêczakami. A tak¿e ro¶linami wodnym takimi jak strza³ka wodna, lilia wodna, hiacynt, i rzêsa wodna.

M³ode ¿ó³wie czerwonolice s± bardziej miêso¿erne od starszych podaje siê ¿e na pocz±tku zjadaj± oko³o 70% pokarmu pochodzenia zwierzêcego i tylko 30% pokarmu pochodzenia ro¶linnego. Wraz z wiekiem stosunek ten ulega zmianie i ¿ó³wie zjadaj± coraz wiêcej ro¶lin i coraz mniej miêsa. Doros³e ¿ó³wie wodne ju¿ nie poluj± na ryby tylko ¿ywi± siê padlin± i ¶limakami, ca³y czas oczywi¶cie jedz± ro¶liny. Czê¶æ ¼róde³ podaje ¿e stosunek miêsa i ro¶lin u doros³ego ¿ó³wia jest pó³ na pó³, a czê¶æ ¿e ro¶lin jest du¿o wiêcej do 90%.

Poza ¿ywym pokarmem dobre s± te¿ mro¿onki. W sklepach zoologicznych swobodnie mo¿na dostaæ mro¿on± stynkê (ma³a rybka) i krewetki. S± one mro¿one w ca³o¶ci i po rozmro¿eniu podaje siê ca³e z wnêtrzno¶ciami, które s± ¼ród³em wielu mikroelementów a tak¿e witamin (w±troba) oraz wapnia i potasu (szkielet). Ro¶liny te¿ mo¿na zamra¿aæ aby mieæ co podawaæ w czasie okresu zimowego.

W ¿adnym wypadku nie nale¿y bazowaæ tylko na suszonym pokarmie. Trzeba postaraæ siê o ¿ywy pokarm i ro¶liny wodne. Mo¿na wypróbowaæ mro¿on± stynkê i krewetki.

Pokarmu nale¿y podawaæ tyle aby ca³a dawka zosta³a zjedzona w oko³o 5 minut i nic nie zostawa³o. Je¶li zostaje nale¿y zmniejszyæ dawkê. Je¿eli pokarmu zosta³o du¿o z tego powodu ¿e nie zasmakowa³ ¿ó³wiowi to od³ów resztê.

SA£ATA

Mimo ¿e ¿ó³wie j± bardzo lubi± to jest bezwarto¶ciowa niczym trociny a w przypadku stosowania monodiety wrêcz zabójcza (patrz cytat poni¿ej). Szkodliwa mo¿e byæ równie¿ dlatego ¿e magazynuje w sobie szkodliwe substancje z powietrza i bywa pryskania. Dla urozmaicenia diety mo¿na podaæ sa³atê, ale tak jak dziecku czekoladê - nie jako posi³ek ale jako dodatek (deser) i to sporadycznie.

"Niestety nie tylko chodzi o zanieczyszczenia. Sa³ata zawiera w swoim sk³adzie wiele kwasów organicznych (szczawiany itp.) które wi±¿± wapñ w karmie powoduj±c jego niewch³anianie z p. pokarmowego. ¯ó³wie i inne ro¶lino¿erne gady (np. legwany zielone) jedz±c sa³atê, (szczególne jako monodieta) wcze¶niej czy pó¼niej zapadaj± na hypokalcemiê. U ¿ó³wi objawia siê to przede wszystkim os³abieniem i stopniow± utrat± twardo¶ci pancerza (zaczyna siê od plastronu) - SYNDROM MIÊKKIEGO PANCERZA - syndrom MBD. Pozdrawiam Jarek Zaj±czkowski DVM " zród³o: terrarium.com.pl

MIÊSO

¯ó³wie ozdobne Fritz Frohlich cytat ze strony 38
"I jeszcze jedna wa¿na wskazówka. Niestety w³a¶ciciele ¿ó³wi stale pope³niaj± ten sam powa¿ny b³±d ¿ywieniowy. Z jad³ospisu ¿ó³wi nie zniknê³o miêso, tzw. r±banka! Zawiera ono t³uszcz, który ¿ó³wiom nie wychodzi na zdrowie. Nawet bardzo chude miêso ssaków nie jest dla ¿ó³wi pe³nowarto¶ciowym pokarmem. ponadto jest on bardzo ¼le trawiony. Organizm ¿ó³wi ozdobnych nie jest przystosowany do trawienia miêsa ssaków. Ewentualnie w kuleczkach zrobionych ze skrobanego miêsa mo¿na podawaæ lekarstwa lub preparaty witaminowe ale tylko w takich przypadkach!"

Wo³owina nie zawiera zbyt wiele witamin, wapnia te¿ jest stosunkowo ma³o. Karmienie wy³±cznie miêsem wo³owym doprowadza do MBD - metabolic bone disease (taka choroba ko¶ci).

Z powodu z³ego ¿ywienia wynikaj± wszelkie problemy zdrowotne naszych pupili. Wiem ¿e w niektórych ksi±¿kach powielane s± informacje z innych ksi±¿ek napisanych ponad 10 lat temu. Proponowano tam menu oparte na podstawie tego co mo¿na by³o dostaæ w sklepach ale wtedy rynek by³ inny i dzi¶ mo¿na swobodnie dostaæ rzeczy bardziej odpowiednie. Dodatkowo wiedza weterynaryjna na ten temat znacznie wzros³a i to co kiedy¶ wydawa³o siê odpowiednie albo nieszkodliwe teraz jest wycofywane. Niestety raz wydrukowane fa³szywe tezy bardzo ciê¿ko jest obaliæ a kolejni autorzy powielaj± pope³nione b³êdy.

Po co podaje siê ¿ó³wiom wapno i witaminy? Aby uzupe³niæ niedobór tych sk³adników w podawanym ja³owym pokarmie. Ale zdecydowanie lepiej jest podawaæ w³a¶ciwy pokarm, a nie ja³owy. Przecie¿ w naturze nikt im nie podaje leków. Naturalnym ¼ród³em wapna dla ¿ó³wi jest szkielet ryby a nie kostki wapienne.

Lepiej stosowaæ w³a¶ciw± dietê i zero chemii ni¿ karmiæ czym popadnie i leczyæ. We wszystkich hodowlach d±¿y siê do prowadzenia ich zgodnie z natur±, nikt nie próbuje poprawiaæ tego co wymy¶li³a natura (chyba ¿e jest to niemo¿liwe do osi±gniêcia w warunkach hodowlanych).

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,897,754 unikalne wizyty