Menu

Producenci

Sklep czynny:

Poniedzia³ek-Pi±tek

9:00-17:00

Sobota

9:00-13:00

Niedziela

ZAMKNIÊTE

 


Mapka dojazdu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ciekawostki

Ciekawostki

 

W ostatnich latach ilo¶æ zwierz±t hodowanych w naszych domach znacznie siê powiêkszy³a. Jest to zdrowy objaw poniewa¿ ¶wiadczy on o stale rosn±cej potrzebie bezpo¶redniego obcowania cz³owieka z przyrod±, kontaktu ze zwierzêtami, poznawania ich zwyczajów itd. Tempo rozwoju cywilizacyjnego jest w dzisiejszych czasach tak du¿e, ¿e zw³asza w du¿ych aglomeracjach miejskich potrzeba posiadania ¿ywego zwierz±tka w domu staje siê niemal nieodzown± potrzeb±. ¦wiat przepojony brutalno¶ci± zmusza nas do poszukiwania alternatywy dla dzieci i m³odzie¿y. Taka alternatyw± mo¿e byæ fakt posiadania ¿ywego stworzenia w domu. Pozwala to naszym pociechom wyrabiaæ takie cechy jak opiekuñczo¶æ czy odpowiedzialno¶æ za inne istoty w³a¶nie poprzez ich codzienny kontakt ze zwierzêciem, za które musz± ponosiæ odpowiedzialno¶æ. Jednym z najczê¶ciej wystêpuj±cych w naszych domach zwierz±t s± króliki miniaturowe. Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e bardzo czêsto w³a¶ciciele mylnie zaliczaj± kroliki do grupy gryzoni. Tymczasem królik nie jest gryzoniem poniewa¿ zalicza siê go do rzêdu zajêczaków. Od gryzoni odro¿nia go inna budowa uzêbienia. Dwa górne siekacze - jeden umieszczony na przodzie a drugi mniejszy, bezpo¶rednio za nim. Siekacze te rosn± ca³e ¿ycie. Ponadto uk³ad pokarmowy zajêczaków sk³ada siê z ¿o³±dka prostego jednokomorowego. Te cechy zosta³y ukszta³towane przez potrzeby ¿ywieniowe królików, które najczê¶ciej ¿ywi± siê wegetatywnymi czê¶ciami ro¶lin takimi jak np. trawa i ga³êzie krzewów i drzew.

Ciekawostki - Dako-Art

 

Królik, to zwierz±tko bardzo ufne w stosunku do cz³owieka, daj±ce siê ³atwo oswoiæ. Aby to by³o mo¿liwe nale¿y w kontakcie z nim byæ bardzo ³agodnym i cierpliwym. Mo¿e byæ wspania³ym towarzyszem zabaw zarówno dla dzieci jak i osób doros³ych. Podstaw± po¿ywienia krolików w warunkach domowych jest sianko oraz pokarmy sypkie sk³adaj±ce siê z mieszanki ziaren zbó¿ z dodatkiem suszonych warzyw i owoców. Do ¶cierania zêbów nale¿y u¿ywaæ albo ga³±zek drzew (najlepiej owocowych) ale tak¿e kolb czy np. kostek mineralno-wapiennych. Dietê krolików nale¿y uzupe³niaæ równie¿ dostêpnymi na rynku specjalnymi granulatami.

 

Druga grupa zwierz±tek domowych to gryzonie. U gryzoni (w odró¿nieniu od królików) wystêpuj± tylko pojedyñcze siekacze w ka¿dej po³ówce górnej i dolnej szczêki. Siekacze ¶cieraj± siê i rosn± przez ca³e ¿ycie. Ponadto uk³ad pokarmowy gryzoni zbudowany jest z ¿o³±dka dwukomorowego. Podstaw± po¿ywienia gryzoni s± g³ównie nasiona oraz wegetatywne c¿ê¶ci ro¶lin. Do najczê¶ciej hodowanych w warunkach domowych gryzoni zaliczamy:

 

    * ¶winki morskie( d³ugow³ose i krótkow³ose)

    * szczury

    * myszy

    * koszatniczki

    * chomiki (syryjskie, Roborowskiego, d¿ungarskie)

    * myszoskoczki

    * szynszyle

 

Ciekawostki - Dako-Art

 

¦winki morskie od lat nale¿± do najpopularniejszych gryzoni hodowanych w domu. W wyniku udomowienia i odpowiedniej selekcji mo¿emy ogladaæ ¶winki o ró¿nych kolorach i d³ugo¶ciach sier¶ci dochodz±cej nawet do 20 centymetrów. To bardzo pocieszne zwierz±tka, które przy umiejêtnym oswojeniu bardzo przywi±zuj± siê do w³a¶cicieli i potrafi± wydawaæ radosne d¼wiêki na jego widok. Przysmakiem ¶winek morskich jest sianko oraz ga³±zki drzew owocowych, mieszanki ziaren zbó¿, s³onecznika i kukurydzy z dodatkiem suszonych warzyw, paluszki, kolby oraz kostki mineralno-wapienne do ¶cierania siekaczy.

 

Wbrew wielu negatywnym opiniom szczury s± hodowane w domach równie¿ stosunkowo czêsto. Spo¶ród gryzoni wyró¿nia je wyj±tkowa inteligencja oraz ³atwo¶æ w oswajaniu. Niew±tpliwe uprzedzenia budzi ich d³ugi nieow³osiony ogon. Jednak¿e ma³o kto wie, ¿e jest on bardzo wa¿ny, gdy¿ pomaga utrzymaæ szczurowi równowagê. Nie s± one drogie w utrzymaniu. Jak w przypadku ka¿dego zwierz±tka istotna jest klatka. Musi byæ wystarczaj±co du¿a, szczelnie zamykana, wykonana z materia³u odpornego na dzia³anie moczu. Ponadto w klatce musi byæ mo¿liwo¶æ wymiany powietrza po to, aby stê¿enie amoniaku z moczu nie by³o zbyt wysokie. ¯ywienie szczurów nie przysporzy nam wielu k³opotów. Doskonale nadaj± siê do tego celu mieszanki sk³adaj±ce siê z ziaren zbó¿, kukurydzy, p³atków owsianych siemienia lnianego, pestek dyni i s³onecznika z dodatkiem suszonych owoców i warzyw. Dietê nale¿y uzupe³niaæ te¿ okresowo bia³ym serem oraz surowymi warzywami.

Ciekawostki - Dako-Art

 

Myszy to gryzonie posiadaj±ce równie¿ liczn± grupê zwolenników. Zaleca siê raczej hodowanie wiêkszej ilo¶ci ni¿ jeden osobnik. Zapewnimy im w ten sposób mo¿liwo¶æ wspólnych zabaw. Oswajanie myszy mo¿e nastrêczyæ w³a¶cicielowi nieco trudno¶ci je¿eli jest zbyt niecierpliwy. Ich podstawê diety stanowi± ró¿nego rodzaju nasiona - owies, pszenica, ¿yto, proso, jêczmieñ. Rzadziej nasiona s³onecznika, kukurydzy, orzeszki. Dietê nale¿y uzupe³niaæ surowymi warzywami i owocami.

 

Koszatniczki mo¿na zaliczyæ do grupy gryzoni zdobywaj±cej coraz wiêksz± liczbê zwolenników. To ciekawe zwierz±tka, bardzo ruchliwe i towarzyskie, baraszkuj±ce z krótkimi przerwami na sen niemal nieustannie. Nale¿y jednak liczyæ siê z nieco wiêkszymi wydatkami na ich utrzymanie. Zaleca siê hodowanie co najmniej dwóch osobników. Wymagaj± du¿ej przestronnej klatki, oraz stosowania specjalnej ¶ció³ki granulowanej z drzew li¶ciastych. Do ich przysmaków nale¿y zaliczyæ korê niektórych gatunków drzew li¶ciastych. Ga³±zki drzew owocowych oraz suszone warzywa. Nale¿y zwracaæ uwagê aby podawane im pokarmy zawiera³y jak najmniej cukru i t³uszczu. Oznacza to znaczne ograniczenie w ich diecie suszonych owoców, marchwi, kukurydzy czy ziaren s³onecznika. Uwielbiaj± ogryzanie wszelkich przedmiotów wiêc nie zapomnijmy o podawaniu im kostek mineralno-wapiennych w celu ¶cierania siekaczy. Dla celów higieny nale¿y systematycznie podawaæ im specjalny piasek k±pielowy w odpowiednio ukszta³towanym naczyniu.

Ciekawostki - Dako-Art

 

Chomik to od wielu lat bardzo popularny gryzoñ hodowany w domu. Nie wymaga du¿ej klatki. ¯ywienie chomika równie¿ nie nastrêczy wam zbyt wielu trudno¶ci poniewa¿ nadaj± siê do tego celu ogólnie dostêpne w sklepach zoologicznych mieszanki dla gryzoni. Dietê nale¿y uzupe³niaæ równie¿ surowymi owocami i warzywami. ¦cieranie zêbów zapewni± im podawane ga³±zki drzew owocowych oraz kostki mineralno-wapienne np. z dodatkiem biszkoptów czy suszonych warzyw oraz popularne kolby tzw. smakoszki o ró¿nych smakach w zale¿no¶ci od upodobañ poszczególnych osobników.

 

Kolejny ciekawy gatunek gryzonia to myszoskoczek. Ich hodowanie w domu nie nastrêcza zbyt wielu problemów. Zaopatrzone w odpowiedni zapas po¿ywienia i wody mog± spêdzaæ bez opieki ca³e godziny. Bardzo szybko przyzwyczajaj± siê do w³a¶ciciela. S± zwierzêtami lubi±cymi czysto¶æ i nie wydaj± d¼wiêków. Jednak ich wrodzona ruchliwo¶æ i charakterystyczny sposób poruszania mo¿e byæ dla nas ¼ród³em ciekawych obserwacji i rado¶ci. Podstawê ich diety stanowi± ziarna zbó¿: pszenicy, ¿yta, jêczmienia, owsa. Uwielbiaj± równie¿ suchy chleb, korê drzew li¶ciastych, ogryzanie ga³±zek drzew owocowych - ¶cieraj±c w ten sposób stale rosn±ce siekacze. Nasiona ro¶lin oleistych powinni¶my podawaæ im rzadziej ze wzglêdu na du¿± zawarto¶æ t³uszczu.

 

Szynszyla to gryzoñ posiadaj±cy liczn± grupê zwolenników. Jest zwierzêciem delikatnym o bardzo piêknym futerku, wymagaj±cym specjalnej pielêgnacji. W tym celu musimy zapewniæ szynszyli regularny dostêp do piasku k±pielowego w specjalnym wygodnym do wchodzenia pojemniku. Ten z natury ospa³y gryzoñ ze wzglêdu na piêkny wygl±d i ciekawe usposobienie mo¿e dostarczyæ hodowcy wiele rado¶ci. ¯ywienie szynszyli nie jest trudne a jej przysmakiem s± najczê¶ciej kora drzew li¶ciastych, dostêpne w sklepach zoologicznych pokarmy granulowane, ga³±zki drzew owocowych czy pokarmy sypkie z³o¿one z mieszanek zbó¿. Pamiêtajmy o ograniczeniu ilo¶ci t³uszczu w ich diecie.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,891,424 unikalne wizyty