Menu

Producenci

Sklep czynny:

Poniedzia³ek-Pi±tek

9:00-17:00

Sobota

9:00-13:00

Niedziela

ZAMKNIÊTE

 


Mapka dojazdu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz hodowli kanarków

STYCZEÑ

W tym miesi±cu nale¿y zwróciæ szczególn± uwagê na zimuj±ce samice i otoczyæ je opiek± a odnosi siê to specjalnie do ptaków zimuj±cych w zupe³nie nie ogrzewanych pomieszczeniach. Samice w okresie zimowania nale¿y trzymaæ w du¿ych klatkach wylotowych aby u¿ywaj±c jak najwiêcej ruchu nie zmarz³y i czu³y siê zdrowo. Pomimo niskiej temperatury i mrozów trzeba dbaæ o przewietrzanie pokoju w którym ptaki zimuj±. Samicom zimuj±cym w ch³odnych pomieszczeniach podajemy czysty i zdrowy rzepik oraz mieszankê sk³adaj±ca siê z 150 g maku. 100 g siemienia lnianego 250 g kanarii. 50 g kaszy gryczanej 300 g prosa i 50 g owsiku (od po³owy do ca³ej ³y¿eczki mieszanki na ptaka dziennie). Oprócz rzepiku i mieszanki po¿ywienie powinno zawieraæ t³uszcze zwierzêce. W tym celu wstawia siê do klatki wylotowej naczynie z przetopionym ³ojem wolowym albo wiesza siê kawa³ek nie osolonej s³oniny. Samicom zimuj±cym w pomieszczeniach opalanych podaje siê oprócz rzepiku pó³ ³y¿eczki mieszanki (na jednego ptaka) w której sk³ad wchodzi 650 g kanaru. 50 g konopi 50 g owsiku 100 g kaszy gryczanej 50 g siemienia lnianego 50 g prosa i 50 g maku. Musimy pamiêtaæ o tym ¿e zbyt du¿a ilo¶æ mieszanki podawana samicom zimuj±cym w cieplejszych pomieszczeniach przyspiesza przedwczesne ich dojrzewanie do lêgów. Samice te w okresie zimowym powinny przebywaæ w pokoju o temperaturze przynajmniej 18 °C; nale¿y je obserwowaæ i powoli przygotowywaæ do lêgów. Wszystkim ptakom nale¿y przynajmniej raz w tygodniu zmieniaæ piasek oraz dbaæ o to aby nie brakowa³o im nigdy mielonych skorupek zgotowanych jaj kurzych wêgla drzewnego itp.

LUTY

Chocia¿ temperatura w lutym przewa¿nie bywa podobna jak w mro¼nym styczniu trzeba ju¿ pomy¶leæ o dobieraniu samic do maj±cych rozpocz±æ siê spustów. Samice ¿yj±ce w ch³odnych lub ciep³ych pomieszczeniach wymagaj± dalszej opieki i karmienia podobnego jak w styczniu. Oko³o 10 lutego ka¿dy hodowca powinien ju¿ mieæ wybrany materia³ rozp³odowy. Samice niezupe³nie zdrowe a wiêc z tzw. czerwonym brzuchem z hodowli oddzielamy i w zale¿no¶ci od zaobserwowanych objawów chorobowych stosujemy odpowiednia kuracjê. Zdarza siê. ¿e w porê zauwa¿on± chorobê daje siê w krótkim czasie wyleczyæ a wówczas mo¿na samicy u¿yæ do lêgów. Samice które zbyt czêsto choruj± nale¿y z hodowli wyeliminowaæ. bo bêdzie z nimi wiêcej k³opotów ni¿ korzy¶ci z nich. Od 15 lutego mo¿emy samice których zdecydowali¶my siê u¿yæ do lêgów rozmie¶ciæ w klatkach wystawowych gdzie ³atwiej nam bêdzie je obserwowaæ. W tym czasie tak¿e przystêpujemy do przygotowania sprzêtu hodowlanego. Wydezynfekowane w grudniu klatki spustowe rega³y gniazda wyjmujemy i przygotowujemy ca³y sprzêt hodowlany do maj±cego rozpocz±æ siê okresu lêgowego. Je¿eli hodowca nie dezynfekowa³ sprzêtu hodowlanego w grudniu lub u¿ywa³ go po dezynfekcji to powinien do 15 lutego przeprowadziæ ponowne odka¿anie. ¦rodkami dezynfekcyjnymi mog± byæ: spirytus denaturowany, benzyna, benzol, formalma (3 ³y¿ki sto³owe na l litr wody) nafta itp. W zwi±zku z d³ugotrwa³ym utrzymywaniem siê zapachu po dezynfekcji niektórymi ¶rodkami. odka¿anie sprzêtu hodowlanego przeprowadza siê na tydzieñ przed umieszczeniem ptaków w klatkach. Od 20 lutego mo¿emy przyst±piæ do karmienia samic pokarmem intensywniejszym a wiêc oprócz rzepiku podajemy mieszankê sk³adaj±c± siê z 350 g kanaru 200 g prosa 75 g owsiku 50 g maku. 125 g kaszy gryczanej 50 g siemienia lnianego 75 g konopi i 50 g nasion sa³aty. S± hodowcy którzy ju¿ w lutym rozpoczynaj± spusty a z koñcem tego miesi±ca maj± ju¿ m³ode. W zwi±zku z tym ¿e w lutym wieczory s± jeszcze bardzo d³ugie a samice karmi± pisklêta przy ¶wietle nale¿y przed zgaszeniem ¶wiat³a sprawdziæ czy samice siedz± na gniazdach. Gdyby samica nie zasiad³a na gnie¼dzie wtedy m³ode lub jaja mog± ulec zaziêbieniu. Prowadz±c lêgi w lutym nale¿y uwa¿aæ aby temperatura w pomieszczeniu by³a utrzymana na poziomie 18 C. Pamiêtajmy o piasku skorupkach jaj gotowanych i innych dodatkach. Samice przed lêgami i podczas karmienia m³odych powinny otrzymywaæ pokarm jajeczny mak i zielonkê (trzykrotkê lub zielony rzepik)

MARZEC

 Prawie wszyscy hodowcy z pocz±tkiem marca rozpoczynaj± spusty. Na dwa tygodnie przed rozpoczêciem spustów samice powinny znale¼æ siê w przeznaczonych dla nich ponumerowanych klatkach lêgowych. Numery klatek i numery obr±czek rodowych znajduj±cych siê w klatkach samic powinny byæ wpisane do ksiêgi lêgów. Okres dwutygodniowy (przed z³o¿eniem jaj) nale¿y po¶wiêciæ na odpowiednie od¿ywianie samic. Podajemy samicom pocz±tkowo co drugi dzieñ ³y¿eczkê pokarmu jajecznego (w temperaturze przynajmniej 18 C ) oprócz intensywniejszej mieszanki i rzepiku. Przed lêgami i w czasie lêgów nie nale¿y zapominaæ o podawaniu tranu zielonego pokarmu piasku wapna w postaci mielonych skorupek z gotowanych jaj oraz ossasepii Z koñcem marca dnie s± ju¿ tak d³ugie ¿e karmienie piskl±t przez samice przy ¶wietle sztucznym jest zbyteczne. Samice przeznaczone do spustów powinny otrzymywaæ codziennie oprócz rzepiku i mieszanki æwieræ ³y¿eczki mieszaniny jajecznej.

KWIECIEÑ

W kwietniu samice wysiaduj± z³o¿one jaja bez wzglêdu na to czy po- mieszczenia s± opalane czy nie. Je¿eli spusty rozpoczêto z pocz±tkiem marca w kwietniu m³ode opuszczaj± ju¿ gniazda samice natomiast przygotowuj± siê do nowego lêgu. Je¿eli samica nie skubie swych m³odych mo¿nana je pozostawiæ we wspólnej klatce im d³u¿ej tym lepiej. Gdy samica zaczyna poprawiaæ gniazdo i na gwizd samca przysiada trzeba m³ode przenie¶æ do innej klatki a do klatki samicy wpu¶ciæ samca. M³odym w oddzielnej klatce podajemy ten sam pokarm którym by³y karmione we wspólnej klatce z samic± a nastêpnie powoli przyzwyczajamy je do rzepiku. Pamiêtajmy o kontrolowaniu klatek i walce z wsz± ptasi± czyli kleszczami pokarm jajeczny i dodatki mineralne (skorupki jaj piasek itp.) Utrzymujemy czysto¶æ w klatkach.

MAJ

W maju gniazda zape³niaj± siê m³odymi a wiêc nale¿y dbaæ o dostateczn± ilo¶æ i dobr± jako¶æ pokarmu aby samice mog³y dobrze odkarmiaæ swe m³ode podaj±c pokarm jajeczny nale¿y pilnowaæ aby resztki usun±æ wieczorem. Kontrolujemy klatki gniazda i ¿erdki a w przypadku stwierdzenia wszy ptasiej przeprowadzamy dezynfekcjê. Czêsto zdarza siê ¿e nie wszystkie pisklêta s± jednakowo rozwiniête chocia¿ pochodz± z jednego lêgu. W wypadku du¿ej ró¿nicy we wzro¶cie piskl±t silniejsze z nich przygniataj± s³absze a te nie otrzymuj±c od matek wystarczaj±cej ilo¶ci po¿ywienia gin±. Aby temu zapobiec hodowcy staraj± siê umieszczaæ pisklêta s³absze bli¿ej krawêdzi gniazda i wtedy one pierwsze otrzymuj± po¿ywienie od samicy. Je¿eli przek³adanie s³abszych piskl±t na brzeg gniazda nie pomaga nale¿y je prze³o¿yæ do gniazda w którym s± pisklêta identycznego wzrostu.

CZERWIEC

Pamiêtajmy o odpowiednim karmieniu samców. W czerwcu mamy najwiêcej m³odych; ju¿ samodzielnych i jeszcze niedo³ê¿nych (w gniazdach). W dalszym ci±gu pamiêtajmy o odpowiednim karmieniu samic i samców. Baczn± uwagê zwracamy na pisklêta i miodki samodzielne. Kontrolujemy klatki gniazda prêty walczymy z paso¿ytami i utrzymujemy klatki w czysto¶ci. Ptakom nie powinno brakn±æ ¶wie¿ej wody, piasku i innych dodatków mineralnych. M³ódkom samodzielnym nale¿y stworzyæ warunki do k±pieli. Je¿eli m³ode ptaki skubi± siê nawzajem podajemy im surowy ogórek sad³o s³oninê nie solon± (w niedu¿ej ilo¶ci) lub wieszamy na klatce szmatki którymi siê bawi±. Zwracamy uwagê na wygl±d ptaków. Gdy zauwa¿ymy miodki nastroszone nale¿y Je zbadaæ. W razie stwierdzenia choroby czerwonego brzucha nale¿y podawaæ bu³kê umoczon± w przegotowanym mleku w takiej ilo¶ci aby podany pokarm od razu zjad³y. Mamy teraz do dyspozycji bogaty wybór pokarmów zielonych podajemy wiêc je lecz nie za du¿o ¿eby nie doprowadziæ do zaburzeñ w przewodzie pokarmowym. W czerwcu m³ode samce przeprowadzaj± swoje pocz±tkowe "nauki ¶piewu" dlatego nale¿y je wy³owiæ i umie¶ciæ w oddzielnej klatce aby samice nie przeszkadza³y w ¶piewie. M³ódkom samodzielnym mo¿emy podawaæ oprócz rzepiku i pokarmu jajecznego (coraz rzadziej) mieszankê (³y¿eczkê dziennie) sk³adaj±c± siê z 700 g kanaru. 100 g kaszy gryczanej 100 g maku 50 g siemienia lnianego i 50 g prosa.

LIPIEC

 W lipcu nale¿y d±¿yæ do zakoñczenia lêgów aby nie przemêczaæ zbytnio samic które do tego czasu maj± za sob± trzy lub cztery lêgi. Je¿eli siê chce mieæ po¿ytek z samic w nastêpnym roku nie nale¿y dopuszczaæ do sk³adania przez nie jaj wiêcej ni¿ cztery razy. Niektórzy hodowcy nie bior± pod uwagê liczby znoszonych przez samice jaj nie zdaj±c sobie czêsto sprawy z tego ¿e organizm ptaka wyczerpuje siê tworz±c masê wchodz±c± w sk³ad jaja i skorupki. Wa¿ne jest tak¿e to. ¿e w koñ- cu lipca rozpoczyna siê pierzenie jesienne starych ptaków a wtedy zazwyczaj samice schodz± z gniazda i pozostawiaj± jaja lub wyklute pisklêta bez opieki. M³ode ptaki pochodz±ce z pierwszych lêgów podobnie jak starsze ptaki przechodz± w lipcu du¿e pierzenie polegaj±ce na wymianie wszystkich piór. Kanarki zdrowe wchodz±ce w stadium pierzenia jesiennego przestaj± ¶piewaæ a samice przestaj± znosiæ jaja i karmiæ m³ode co przy pó¼nych lêgach grozi katastrof± gdy¿ opuszczone Jaja zaziêbiaj± siê. ± m³ode gin±. Nale¿y pamiêtaæ aby oprócz mieszanki sk³adaj±cej siê z 700 g kanaru 200 g konopi 50 g kaszy gryczanej. 50 g maku w czasie pierzenia podawaæ ptakom ogórki i pomidory. W dalszym ci±gu pamiêtajmy o ¶rodkach zawieraj±cych substancje wapienne (skorupki jaj kurzych ossasepia stary tynk. piasek itp.). Je¿eli którykolwiek z ptaków zosta³ przez swych rówie¶ników obskubany do krwi. wówczas nale¿y go usun±æ z gromady i umie¶ciæ w oddzielnej klatce. M³ode samce nale¿y wy³awiaæ ze wspólnej klatki i umie¶ciæ w oddzielnej klatce wylotowej. przy czym nie nale¿y zapominaæ o przydzieleniu im dobrego „nauczyciela" ¶piewu. Przys³uchujemy siê ¶piewowi m³odych. Samce w których ¶piewie stwierdzimy ra¿±ce b³êdy nale¿y dla dobra reszty m³odych ¶piewaków wyeliminowaæ z gromady.

SIERPIEÑ

W sierpniu wszystkie ptaki przechodz± pierzenie które powinno siê za- koñczyæ przed nastaniem jesiennych s³ot i zimnych pochmurnych dni. Warunkiem prawid³owego i dobrego wypierzenia siê ptaków jest spokój i ciep³o tote¿ nie wolno ich wtedy chwytaæ. Ptaki pierz±ce siê karmimy mieszank± której sk³ad jest taki sam jak w lipcu przy czym ci±gle nale¿y pamiêtaæ o dodatkach mineralnych. Lêgi powinny hyc ju¿ dawno ukoñczone i dlatego sprzêt hodowlany nale¿y wymyæ. wyszorowaæ wyparzyæ zdezynfekowaæ i przechowaæ. Dobrze jest ca³e klatki i sprzêt chwilowo niepotrzebny wysmarowaæ dok³adnie nafta; i opakowaæ. Je¿eli w ci±gu okresu hodowlanego u¿ywali¶my w hodowli rega³ów to nale¿y je po wydezynfekowaniu pomalowaæ farb± olejn±.

WRZESIEÑ

We wrze¶niu koñczy siê okres pierzenia i przystêpujemy do osadzania samców w oddzielnych klatkach zwanych popularnie klatkami odstawnymi. Klatki ustawiamy jedn± obok drugiej nalepiaj±c na ka¿dej kartkê z numerem danego ptaka identycznym numerem wybitym na obr±czce. Aby odró¿niæ na pierwszy rzut oka stare samce od m³odych mo¿na numery pisaæ w dwóch kolorach na przyk³ad samców starych czerwonym a m³odych czarnym lub ¿ó³tym W pierwszych dniach klatek nie przegradzamy dopiero gdy ptaki oswoj± siê i rozpoczn± ¶piew klatki odgradzamy za pomoc± tekturek lub p³ytek z dykty. Podczas szkolenia m³odych samców nieocenione us³ugi oddaje dobry „nauczyciel" czyli stary dobrze ¶piewaj±cy samiec. Miodki pozostawione bez nauczyciela wyszkol± siê same chocia¿ nieco pó¼niej.

PA¬DZIERNIK

 W pa¼dzierniku nale¿y zwróciæ uwagê na temperaturê panuj±c± w pokoju w którym znajduj± siê ptaki. Powinna ona wynosiæ 18°C W okresie szkolenia podajemy samcom codziennie mat± ilo¶æ pokarmu jajecznego i rzepiku. Trzy razy w tygodniu dodajemy im po trzy ³y¿eczki mieszanki sk³adaj±cej siê z 500 g kanaru 75 g nasienia sa³aty. 10 g maku 100 g kaszy gryczanej 25 g siemienia lnianego. W miarê rozwijania siê ¶piewu m³odych samców wychodz± na jaw b³êdy. Samce ¶piewaj±ce z ra¿±cymi b³êdami jak ostre dzwonki wadliwe flety i zgrzyty musimy przenie¶æ do innego pokoju. Stosowanie przyciemniania klatek z b³êdnie ¶piewaj±cymi ptakami zazwyczaj nie odnosi ¿adnego skutku. Metodê tê mo¿na stosowaæ tylko w odniesieniu do kanarków w których ¶piewie wystêpuj± nieznaczne b³êdy aby przys³uchuj±c siê dobremu ¶piewowi reszty ptaków pilniej siê uczy³y. Aby unikn±æ przeziêbienia siê ptaków i chrypy. nale¿y samcom podawaæ odsta³a wodê do picia. Samce przygotowujemy do przezimowania umieszczaj±c je w pomieszczeniu w którym pozostan± przez okres zimowy. Pamiêtajmy o tym ¿e czas z³o¿yæ w swoim oddziale rejonowym Polskiego Zwi±zku Ho- dowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych zapotrzebowanie na obr±czki rodowe na nastêpny rok.

LISTOPAD

Naczelnym zadaniem w listopadzie jest otoczenie specjaln± opiek± samic znajduj±cych siê ju¿ w kwaterze zimowej. Dbajmy o to, aby samicom nie brakowa³o rzepiku, nie odsta³ej lecz codziennie wymienianej wody, sk³adników mineralnych i topionego ³oju. Przynajmniej trzy razy w tygodniu dodajemy na samicê po pó³ ³y¿eczki mieszanki sk³adaj±cej siê z 200 g konopi 100 g maku 150 g siemienia lnianego 250 g kanaru 150 g kaszy gryczanej 75 g prosa i 75 g owsiku. Samce s± ju¿ w pe³ni roz¶piewane nale¿y wiec rozpocz±æ przygotowanie ich do wystaw. W tym celu dobiera siê kolekcje sk³adaj±ce siê z czterech ptaków przy czym nale¿y zwróciæ uwagê na to aby w miarê mo¿no¶ci ¶piew dobranej kolekcji by³ równy i jednolity. Podczas æwiczenia kolekcjê wystawia siê na 15 minut je¿eli w tym czasie ptaki nie ¶piewaj± nale¿y je wstawiæ z powrotem do rega³u lub szafki i zaciemniæ klatki. Po godzinie powtarzamy próbê wystawiaj±c kolekcjê ponownie. Czynimy tak kilka razy dziennie w ro¿nych porach dnia. Ka¿dorazowo klatki z ptakami ustawiamy w innym punkcie mieszkania. Chodzi o to aby przyzwyczaiæ ptaki do ¶piewana ka¿de ¿±danie i w ró¿nych okoliczno¶ciach okresie æwiczeñ karmimy samce rzepikiem mieszank± sk³adaj±c± siê z 500 g kanaru 100 g prosa 100 g owsiku 75 g nasienia sa³aty 100 g maku 100 g kaszy gryczanej i 20 g siemienia lnianego nie zapominaj±c o mieszance jajecznej. Mieszankê i pokarm jajeczny dawkujemy samcom indywidualnie daj±c ptakom spokojnie i ³agodnie ¶piewaj±cym wiêcej a tym które maj± inklinacjê do ostrego i b³êdnego ¶piewu mniej.

GRUDZIEÑ

Pamiêtajmy ¿e od dobrego przezimowania samic zale¿y rezultat naszej hodowli w roku przysz³ym a tym samym powodzenie w nastêpnych wystawach. Najwy¿szy ju¿ czas na zakupienie samic do przysz³ej hodowli. Pó¼niejsze sprowadzenie samic jest nieraz przyczyn± niepowodzeñ hodowlanych.

 

Wygenerowano w sekund: 0.00
1,897,753 unikalne wizyty